lørdag 11. oktober 2014


Storyboard og undervisningsopplegg
-  med bruk av video/lyd

 

1) Storyboard

Som gymlærer syntes jeg det er utfordrende å lære elevene mine nødvendig teori, uten å la det gå utover fagets praktiske karakter. Om noen uker skal lærerne på kurs i Manchester og elevene får derfor oppgaver de skal løse på egenhånd hjemme. Jeg så dette som en gylden mulighet til å gi elevene en oppgave i kroppsøving. Ettersom jeg ønsker å bruke minst mulig tid på skolen til å undervise om dette er flipped classroom helt ypperlig i denne sammenhengen. Nå får jeg gitt instruksjonene som er nødvendige for oppgaven, og samtidig dratt på kurs. Elevene blir overlatt på egenhånd, men kan spole seg frem og tilbake i oppgaven og instruksjonene. Hensynene jeg må ta i denne oppgaven er at jeg må være veldig tydelig i mine instruksjoner ettersom jeg ikke vil være tilstede for å svare for meg dersom noe er uklart. At noe publiseres og legges ut føles også mer seriøst, og man ønsker å være tydelig og strukturert. Målgruppen er klassene mine i kroppsøving, som til sammen utgjør hele niende trinn (alder 13-14 år). Dette vil være nytt for mange av elevene, og det er derfor viktig for meg å gi gode (og flere) eksempler på program.


 Jeg har lagt ved linken til mitt storyboard som jeg lagde ved hjelp av programmet groupzaP.
Treningsprogram
 
 
Det å planlegge en produksjon kan sammenlignes med å planlegge en undervisningstime. Dersom man ikke har en plan, og et mål for hva man vil gjennom/få ut av timen/produksjonen er det veldig enkelt å miste sporet og falle av. Når man lager en plan forplikter man seg til å følge en rød tråd, og til å være mer systematisk når man arbeider. Det tror jeg gir effekt både i kvalitet på produktet, men også over hvor lang tid man bruker på å lage videoen. Uten en plan er det vanskelig å si seg ferdig, man kommer alltid på mer underveis. I min første bloggoppgave planla jeg til en viss grad. Det vil si, jeg skrev et manus på forhånd. Dette vet jeg at er viktig slik at jeg unngår å bruke uttrykk som ”eehhhh” ”oooogggg” også videre. Da blir produktet mer seriøst. Likevel hadde en mer utfyllende plan (i bloggoppgave 1) nok ført til et bedre produkt, særlig i forhold til valg av bilder og animasjoner. Dette ble tatt litt på sparket, og en planleggingsfase kunne vært med på å sørge for et mer helthetlig bilde i presentasjonen.


2) Undervisningsopplegg med video/lyd

Jeg valgte å planlegge et undervisningsopplegg som jeg ønsker å gjennomføre i vår. Min skole arbeider mye tverrfaglig, noe som innebærer at jeg enkelte uker må gi opp noen timer for å arbeide med et annet tema, mens jeg andre uker får arbeide med ”mine fag” gjennomgående hele uken. Vi arbeider i 6 ukersbolker med hvert tema. Når jeg fikk denne oppgaven tenkte jeg umiddelbart på et opplegg som jeg kan gjennomføre innenfor en bolk (et tverrfaglig tema) som vil sørge for at engelskfaget får en stor plass i det tverrfaglige arbeidet. En periode vi skal ha dette året er andre verdenskrig. Jeg ønsket derfor å lage et undervisningsopplegg i engelsk som omhandlet dette temaet. Planen er derfor å gjennomføre dette i praksis med elevene mine når vi skal begynne på dette temaet.

Kort sagt handler oppgaven om at elevene skal lage en radiosending ”fra” andre verdenskrig. Den skal inneholde informasjon (gitt på en naturlig måte i en radiosending), intervju av vitner samt andre elementer man kunne forvente fra en radiosending på denne tiden.

 

 
Læringsformer
 
 
 
 
Tilegnelse
 
 
Jeg ønsker å introdusere temaet med å høre på radiosendinger fra denne tidsperioden. Se en video som inneholder radiosendinger slik at elevene kan få innblikk i hvilken rolle radioen spilte på den tiden kontra i dag. Ettersom dette er et tverrfaglig tema vil de få spesifikk undervisning om historien i andre timer. Jeg gjennomfører en forelesning for å dra linjene mellom den klassiske undervisningen om andre verdenskrig – og temaet de skal arbeide med videre. Altså om radioens rolle, om at det var ulovlig å eie radio etc. Altså gi elevene innblikk i tidsepoken.
 
Diskusjon
 
 
Elevene arbeider i grupper på 4 gjennom hele perioden. Det blir lagt opp til flere diskusjoner gjennom perioden. Ulike grupper skal møtes å diskutere hverandres oppsett samt gi hverandre fremovermeldinger.
 
 
Undersøkelse
 
 
Elevene må sette seg nøyere inn i hvordan situasjonen var på denne tiden. Kanskje må de finne noen ekte navn de skal utgi seg for å være i radiosendingen? De må i alle fall vite om hva som var ulovlig på denne tiden, hvordan ting ble straffet etc. De bruker internett, men skal også snakke med personer som opplevde dette, eller andre som er eksperter på feltet.  Informasjonen skal analyseres og vurderes i forhold til kildekritikk og kvalitet.
 
Praksis
 
 
Jeg syntes dette glir inn i hele undervisningsopplegget da elevene gjennom radiosendingen skal leve seg inn i hvordan en autentisk radiosending kunne være på denne tiden, hvordan de ville kommunisert og hvilke vitner de ville intervjuet i sendingene.
 
Samarbeid
 
 
Gruppen på 4 samarbeider gjennom hele perioden, om informasjonsuthenting, manus samt selve produksjonen.
 
Produksjon
 
 
Elevene skal lage en autentisk radiosending fra andre verdenskrig. Den skal spilles inn og leveres på ITL. Vi vil høre på hverandres radiosendinger og sammen diskutere oss frem til vurdering av dem.

 

 
Jeg tror dette undervisningsopplegget krever en del av meg som lærer, og av elevene. De trenger å ha god innsikt i situasjonen rundt 1940, og behøver å få fruktbar undervisning om dette. Det positive med dette opplegget er at det kan kombineres med samfunnsfaglæreren og dermed gi elevene en vurderingssituasjon i to fag (i ett). Det stiller også flere ressurser tilgjengelig . Vi blir altså to lærere om dette, noe som gir elevene bedre tid mer læreren, altså bedre veiledning og tilrettelegging for elevene.

Elevene på min skole er stort sett veldig positive til oppgaver som krever bruk av IKT, enten det er lyd, bilde eller video. Derfor tror jeg elevene vil ta fatt på denne utfordringen på strak arm. På skolen har vi såkalte ”snowball” mikrofoner, og de gruppene som ønsker hjelp kan få spille inn radioprogrammet sitt på skolen med veiledning fra lærer eller assistent. Jeg tenker at dette er en forutsetning for å lykkes blant alle. Det er alltid noen elever som kan mye om data og lyd, og sånn sett klarer seg meget godt på egenhånd. Andre trenger mer hjelp. Derfor er det viktig at jeg som lærer kan tilby elevene mine hjelp til selve produksjonsprosessen, og således gjøre oppgaven mer gjennomførbar for alle. Dessuten kan det være greit å tenke gjennom gruppesammensetningen før en slik oppgave deles ut. Disse poengene mener jeg er en forutsetning for å lykkes med dette opplegget.